Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

upravující poskytované služby provozovatele portálu Besidky.cz

1. SLOVNÍK POJMŮ

 

AGENTURA     

Uměleckou agenturu provozuje spolek CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., IČ: 07975562, Mírová 311, 471 27 Stráž pod Ralskem,.

Doručovací adresa: Tázlerova 747, 511 01 Turnov; ID datové schránky: 3e722et , Email: info@besidky.cz  | Tel.: +420 777 522 233 (dále jen „Agentura“)

DATABÁZE UMĚLCŮ A KOSTÝMŮ

Veřejně dostupná sekce umístěná na internetu na url < https://nadilky.cz/databaze-umelcu-a-kostymu/ >, kde mohou Zájemci o mikulášské vystoupení vyhledávat a/nebo vybírat konkrétní Umělce či umělecké skupiny. Vybírat lze podle lokality působení, dostupnosti v daný termín, kvality kostýmů, zkušeností.

 

UMĚLEC

Smluvní spolupracovník Agentury, který má zájem za úplatu vystupovat jako umělec na zakázce objednatele. Jde převážně o herce, moderátory, pedagogy či studenty se zkušenostmi. Umělec může navštívit zákazníka v místě bydliště, v sídle firmy, v místě provozovny či na místě smluveném (v parku). Umělec za uměleckou činnost dostává buď od zákazníka nebo Agentury honorář.

 

SKUPINA

Za skupinu se považují dva a více Umělců. Mikulášská skupina se může skládat z jednoho Mikuláše, jednoho či několika čertů či andělů.

 

PREZENTACE

Webová stránka, která je věnována buď jednotlivému Umělci, nebo konkrétní Skupině umělců. Prezentace je dostupná v sekci „DATABÁZE UMĚLCŮ A KOSTÝMŮ“. Prezentace zveřejňuje foto Umělců v kostýmech, jejich lokalitu působení, schopnosti i zkušenosti.

 

VYSTOUPENÍ

Událost, na které mají Umělci, dle přání zákazníka vystupovat. Vystoupení může mít charakter od soukromé rodinné návštěvy po ozvučenou besídku konanou na náměstí či v kulturním domě.

 

KOORDINÁTOR

Osoba stanovená Objednatelem či Zákazníkem, která bude v den konání Vystoupení na příjmu, připravena umělce navést k místu vystoupení. Koordinátor Umělcům otevře, předá aktuální vytištěný jmenný seznam účastníků, seznam dobrých a špatných skutků, balíčky atp. Koordinátor může být osoba odlišná od Objednatele.


SEZNAM DOBRÝCH A ŠPATNÝCH SKUTKŮ

Jmenný seznam dětí (postačí křestní jména), doplněný o informace k chování každého dítka. Umělci buď chválí, nebo vybízejí k vyvinutí úsilí se nežádoucího chování vyvarovat. Děti motivujeme k poslušnosti, cílevědomosti, vytrvalosti, soustředěnosti pro dosažení lepších výsledků nejen ve škole. O nedostatcích s dětmi diskutujeme, nikdy neděsíme ani nevyhrožujeme…


HONORÁŘ

Agentura nebo Zákazník Umělce odměňuje za uměleckou činnost i čas strávený cestováním na místo Vystoupení.

 

CENA

Agentura preferuje zákaznické platby na bankovní účet, veškeré příjmy přiznává a daní. Cenu zakázky ovlivňuje termín a místo konání, délka a charakter Vystoupení, profesní zkušenosti Umělců a kvalita kostýmů.


DÍLČÍ SMLOUVA

Je smlouva mezi jednotlivým Umělcem a Agenturou, jež vymezuje podmínky spolupráce v souvislosti s osobní účastí Umělce na dané zakázce. Agentura uzavírá na každou klientskou zakázku s každým Umělcem extra smlouvu.

 

ZÁJEMCE

Fyzická osoba (rodina) nebo právnická osoba (firma), jež má zájem o zprostředkování umělců či dodání Vystoupení od Agentury.

 

OBJEDNÁVKA

Úkon, jímž má Zájemce zájem objednat služby. Za platnou objednávku se považuje pouze taková Objednávka, která byla ze strany Zájemce předem v plné výši uhrazena a na straně Agentury akceptována a jednoznačně potvrzena. Agentura si vyhrazuje právo Objednávku Zájemci potvrdit prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (email, SMS). Agentura si vyhrazuje právo zpracovávat objednávky postupně od nejdříve objednaných a přednostně reagovat a zabývat se Objednávkami, které již byly zákazníkem uhrazeny. Pro získání rezervace termínu konání Vystoupení je nutné, aby Zájemce za poptávané služby uhradil buď plnou cenu za Vystoupení, nebo smluvenou zálohu.  Agentura zahájí vyhledávání a najímání Umělců až poté, co obdržela od zákazníka platbu za Vystoupení.  

 

ZÁKAZNÍK 

Zájemce, který za závazně objednané služby uhradil předem. Výjimku mají jen státní instituce, školy, ústavy atp.

 

ZAKÁZKA

Objednávka služeb nebo Událost/Vystoupení, na kterém pro Zákazníka vystupují Umělci.

 

PORTÁL

Webový portál < www.besidky.cz >, kde je prezentována nabídka služeb Agentury.

 

SLUŽBY

Nabídka poskytovaných služeb Agentury. Zájemce si může vybrat buď z předem definovaných služeb a balíčků, nebo může kontaktovat Agenturu a požádat o službu „na míru“ svým potřebám.


ORGANIZÁTOR

Zaměstnanec nebo smluvní spolupracovník Agentury, který komunikuje se Zájemci a funguje jako prostředník mezi Zájemcem a Umělci. Pracovník, jež Umělcům přerozděluje Zakázky.


UMĚLECKÝ ÚČET

Znamená účet vytvořený Umělcem na webovém portále Nadilky, jehož prostřednictvím může Umělec sdělit potenciálním Zájemcům svou časovou dostupnost, zkušenosti, preferovaný typ Zakázek atp. V umělecké sekci Umělec aktualizuje své osobní údaje včetně fotografií v kostýmech a časů, ve kterých by se Umělec rád věnoval umělecké činnosti.

 

SUBJEKT ÚDAJŮ

Osoba, ke které se vztahují poskytnuté osobní údaje (dále jen „Subjekt údajů“)

 

VOP

Myšleno tyto smluvní podmínky.

 

STANDARD KVALITY

Znamená soubor jednání, fyzický pohybový či verbální projev Umělce na Vystoupení u zákazníka i mimo něj, jež je v souladu s Etickým kodexem a obchodními podmínkami Agentury, zveřejněnými na Portále. Etický kodex je stvrzován každým Umělcem.

 

SMLUVNÍ STRANY 

Znamenají Zákazník a Agentura.2.  SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY


2.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze smlouvy o  vystoupení (dále jen „SoV“), případně smlouvy o zveřejnění poptávky (dále jen „SZP“) či jiné smlouvy, uzavřené mezi Zákazníkem a  Agenturou.

2.2.  Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoV, SZP, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje. Aktuální VOP jsou zveřejněné na webových stránkách Agentury (dále jen „Portál“).

2.3.  Smluvní rámec dohody mezi Zákazníkem a Agenturou tvoří ústní či písemná objednávka (dále jen „Objednávka“), ve které se Smluvní strany dohodly na charakteru Vystoupení a/nebo uzavřely SoV nebo SZP, přičemž jak Objednávka, tak SoV či SZP podléhá těmto VOP (dále jen „Smluvní rámec“).  Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné, přičemž uzavřená SoV či SZP má vždy přednost před ústní či písemnou Objednávkou.

2.4.  Agentura se na základě SoV zavazuje Zákazníkovi obstarat Vystoupení prostřednictvím smluvních spolupracovníků (Umělců) a to za podmínek a v souladu se Smluvním rámcem.

2.5.  Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře celou cenu Vystoupení, včetně náhrad cestovného, všech dalších objednaných doplňkových služeb či příplatků a to řádně a včas, vždy v souladu s předchozí domluvou a SoV a těmito VOP, zároveň dodržet své další povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

2.6.  Agentura se na základě SZP zavazuje uvědomit spolupracující Umělce o poptávce Zákazníka a zveřejnit Umělcům v interních komunikačních kanálech takovou poptávku, to za podmínek a v souladu se Smluvním rámcem.

2.7.  Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře celou provizi (odměnu) za zveřejnění své poptávky, zároveň řádně a včas uhradit jednotlivým Umělcům honorář za jejich uměleckou činnost včetně náhrad cestovného, všech dalších objednaných doplňkových služeb či příplatků a to vždy v souladu s předchozí domluvou a SZP a těmito VOP, zároveň dodržet své další povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

2.8.  Agentura je oprávněna na Portále zveřejňovat nabídku služeb spolupracujících Umělců a obchodních partnerů.

2.9.  Agentura poskytuje služby Objednateli, zprostředkovává Objednateli umělce či jejich službu.

2.10.  Agentura si vyhrazuje právo být mezičlánkem mezi Objednatelem a koncovým dodavatelem či Umělci. Agentura si vyhrazuje právo nepůsobit pro Objednatele jako koncový dodavatel služeb, tím nebýt odpovědná za pozdní příchod, vady Vystoupení, újmy na majetku či zdraví, které svým jednáním zapříčinil Umělec/dodavatel.

2.11.  Objednatel je povinný předat Agentuře nejpozději 36 hodin před zahájením Vystoupení telefonní kontakt na Koordinátora. Koordinátor je povinný být dostupný, na signálu, být připraven přijmout hovor Umělců , každých 15 minut kontrolovat příchozí zprávy a na takové odpovídat. Je-li to jen trochu možné, zajistí Zákazník/Koordinátor Umělcům bezplatné parkování minimálně pro jeden osobní vůz co nejblíže místu Vystoupení.


3. OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.  SoV/SZP může být uzavřena ústně nebo písemně, přičemž za písemné jsou považovány i elektronické prostředky.

3.2.  Využije-li Zájemce objednávkový formulář na Portále, je tento úkon považován za nezávaznou poptávku služeb. Smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká až okamžikem, kdy Agentura Zájemci rezervaci/Objednávku jednoznačně potvrdí.  

3.3.  Smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká, jakmile Agentura Zákazníkovi Zakázku o konkrétním charakteru Vystoupení potvrdí (akceptuje). Objedná-li Zájemce Vystoupení e-mailem, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem, kdy Agentura Objednávku jednoznačně potvrdí.

3.4.  Návrh na SoV nebo SZP podepsaná Zákazníkem může být Agentuře doručena poštou, osobně dále prostřednictvím různých kanálů elektronické komunikace, jako např. zpráva přes sociální sítě, emailem, SMS. Totéž platí obdobně i pro doručení akceptace Zakázky/SoV nebo SZP k Zákazníkovi.

3.5.  Zákazník společně s  návrhem SoV nebo bezprostředně po jejím uzavření, bez vyzvání, doloží Agentuře zaplacení zálohy nebo celé ceny Vystoupení. Zaplacení zálohy nebo plné ceny Vystoupení je podmínkou účinnosti SoV a následného dodání služeb ze strany Agentury. Obdobně zaplacení provize je podmínkou účinnosti SZP a následného dodání služeb ze strany Agentury.

3.6.  Odesláním poptávky nebo uzavřením SoV či SZP Zákazník stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  dokumenty tvořícími Smluvní rámec, s kterými v plném rozsahu souhlasí a  prohlašuje, že s  nimi podrobně seznámil i všechny další osoby, v jejichž prospěch se SoV či SZP sjednává, zejména osoby, které se budou účastnit Vystoupení a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.

3.7.  Uzavírá-li Zákazník SoV či SZP za, či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Agentuře a jejich následném zpracováním za účelem uzavření SoV či SZP a účasti na příslušném Vystoupení.

3.8.  Uzavírá-li Zákazník SoV či SZP ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a  dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Vystoupení.

3.9.  Uzavírá-li Zákazník SoV či SZP i za, či ve prospěch třetích osob, odpovídá Agentuře jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady provize za zveřejnění poptávky nebo ceny za Vystoupení a předání informací nezbytných pro realizaci Vystoupení (adresa konání Vystoupení, kontaktní telefon na koordinátora atp.).

3.10.  Obdrží-li Agentura poptávku či návrh SoV či SZP v termínu, ve kterém nelze službu dodat, je Agentura oprávněna Zájemci nabídnout jiný termín nebo jiné související, ale odlišné služby. Zájemce má právo nabízené služby v jiném než poptávaném termínu či jiného charakteru odmítnout, učiní-li tak, navrátí Agentura Zájemci ve lhůtě 30 dní finanční plnění.


4. OBJEDNÁVKY A REZERVACE TERMÍNU

4.1. Vzhledem k sezónnímu charakteru služeb je třeba:

4.1.1. objednávat služby s několikaměsíčním předstihem,

4.1.2. Brát v patrnosti, že den 5. prosince od 15h bývá již 1. září všemi skupinami plně obsazen.

4.2.  Agentura si vyhrazuje právo nereagovat na podněty Zájemců z důvodu zaneprázdněnosti vystupováním v období od 3.12 do 6.12. Má-li Zájemce v tomto období zájem o služby Agentury, musí si sám na Portále nebo na url < Nadilky.cz > zjistit cenu Vystoupení, zároveň zaslat Agentuře peníze na účet a dodat pokyny k místu konání Vystoupení. Důvodem je časová vytíženost organizátorů během špičky.

4.3. Agentura si vyhrazuje právo nepřijmout Zakázky, které jsou objednávány méně, jak měsíc před požadovaným termínem Vystoupení.

4.4.  Agentura si vyhrazuje právo potvrdit termín Vystoupení jen takovým Zájemcům, kteří provedli plnou úhradu ceny za Vystoupení předem.

4.5.  V případě, kdy má ve shodný termín o totožnou Skupinu či Umělce zájem více jak jeden Zájemce, získá ji ten Zájemce, který dříve uhradí cenu Vystoupení.

4.6.  Poptává-li Zájemce dostupnost Umělců v daném termínu, je mu doporučeno, aby svůj zájem co nejdříve stvrdil provedením závazné Objednávky a uhrazením ceny za Vystoupení. Neučiní-li tak, postupuje riziko, že Agentura Umělce zašle v poptávaný termín k jinému Zákazníkovi.

4.7.  Agentura si vyhrazuje právo rezervovat daný termín vystoupení nebo Umělce pro Zájemce nejdéle 24 hodin. Nedoloží-li Zájemce uhrazení Vystoupení v této lhůtě, uvolní Agentura termín a/nebo Umělce pro jiné zájemce.

4.8. Služby lze poskytnout pouze v čase, ve kterém jsou daní Umělci ochotni pracovat a v lokalitách, do kterých jsou ochotni se dopravit.

 

5. POTVRZENÍ O REZERVACI TERMÍNU VYSTOUPENÍ

5.1.  Agentura může Zákazníkovi při uzavření SoV či bezprostředně poté vydat potvrzení o rezervaci termínu (dále jen „Potvrzení termínu“). Potvrzení termínu obsahuje zejména datum a čas zahájení, počet Umělců, charakter Vystoupení, maximální počet účastníků (převážně dětí). Potvrzení termínu může být Zákazníkovi sděleno prostřednictvím e-mailu či SMS.

5.2.  Potvrzení termínu obdrží Zákazník až po zaplacení plné ceny Vystoupení. Výjimku mohou dostat jen státní instituce, ty mohou platit po realizaci Vystoupení.


6.  VÝŠE ODMĚNY ZA VYSTOUPENÍ A PLATBY

6.1. Ceny uvedené na Portále jsou Agenturou předložené jako doporučené. Zájemce smí Agentuře za poptávané Vystoupení navrhnout cenu odlišnou od cen ceníkových. Agentura má právo návrh Zájemce odmítnout.

6.2.  Atypická Vystoupení nebo zakázky „šité na míru“ zákazníkovi se naceňují individuálně.

6.3. Cena za Vystoupení, která je uvedena v v propagačních materiálech nebo ceníku služeb na Portále je považována za cenu základní, neobsahující příplatky ani individuální dopravu Umělců v případě, kdy místo Vystoupení není v docházkové vzdálenosti do 10 minut od hromadné městské dopravy krajského či okresního města nebo v případech, kdy do míst v tu dobu nevedou spoje. Základní cena platí v případě, kdy Zájemce zvolil Umělce místní, nikoliv „přespolní“. Žádá-li Zájemce Umělce, kteří nebydlí poblíž místa konání Vystoupení, je povinen Umělcům uhradit čas strávený cestováním na místo konání Vystoupení včetně náhrady jízdného nebo PHM a amortizaci dopravního prostředku.

6.4. Nabídne-li Zájemce za Vystoupení nízkou odměnu, může se stát, že Umělci nebudou mít zájem Vystoupení realizovat.

6.5. Agentura si vyhrazuje právo nepřijmout takovou Zakázku, která není Zájemcem dostatečně finančně ohodnocena nebo v případě, kdy neeviduje v požadovaném termínu či lokalitě dostupné Umělce.

6.6.  V  případě uzavření SoV ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením Vystoupení je Zájemce povinen uhradit plnou cenu Vystoupení v den uzavření SoV.

6.7.  Základní cena za Vystoupení a cena příplatků je uvedena v ceníku služeb na Portále.

6.8.  Objednává-li Zájemce služby méně jak 30 dní předem, může Agentura účtovat příplatek za pozdní objednání ve výši 50% z ceníkových cen. Objednává-li zájemce služby méně jak 10 dní předem, může Agentura účtovat příplatek za pozdní objednání ve výši 100% z ceníkových cen. Objednává-li zájemce služby méně jak 2 dny předem, může Agentura účtovat příplatek za pozdní objednání ve výši 200% z ceníkových cen.

6.9.  Základní cena Vystoupení nezahrnuje takové služby, které nejsou vysloveně uvedeny v popisu služby. Do konečné ceny Vystoupení se musí zahrnout všechny doplňkové služby a příplatky, jež Zájemce objednal.

6.10.  Ceny v ceníku či na Portále jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují pozornosti pro účastníky Vystoupení, jako např. sladkosti, balíčky, dárky.

6.11.  Zájemce o služby se zavazuje zaplatit Agentuře za služby co nejdříve, v souladu s Objednávkou, SoV či SZP.

6.12.  Umožňuje-li Agentura úhradu zálohy a doplatku, pak je nutné dodržet termíny splatnosti, jež byly dohodnuty, přičemž za den splnění povinností se považuje den připsání prostředků na účet Agentury. V případě, že Zákazník nedodrží domluvené a/nebo neuhradí zálohu či plnou cenu Vystoupení v domluveném termínu, má Agentura právo odstoupit od SoV či SZP. Zákazník bude vyrozuměn emailem či SMS, přijaté finanční plnění či záloha bude ponížena o odstupné ve výši nákladů za již odpracovaný čas organizátorů a jiné již vydané výlohy na straně Agentury, případný přeplatek bude do 30 dní Agenturou navrácen na bankovní účet Zákazníka. Smluvní strany ujednaly, že čas pracovníků Agentury strávený administrativou a organizační agenda bude účtována sazbou 450 Kč/hodinu.

6.13.  Cenu Vystoupení může Zákazník uhradit bankovním převodem, složenkou nebo v hotovosti na doručovací adrese Agentury.

6.14.  Neuhrazení ceny Vystoupení, zálohy či doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od SoV ze strany Zákazníka.

6.15.  Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet Agentury, resp. v den, kdy Agentura finanční plnění obdrží.

6.16.  Agentura si vyhrazuje právo odmítnout dodat služby Zájemci bez uvedení důvodu nebo z důvodu, kdy Zájemce služby poptává méně jak 10 dní předem.

6.17.  Odmítne-li Agentura dodat služby, navrátí Zájemci bez zbytečného odkladu finanční plnění, nejdéle do 30 dní od takového odmítnutí.

 

7.  NAJÍMÁNÍ UMĚLCŮ, ZMĚNY MÍSTA ČI TERMÍNU VYSTOUPENÍ

7.1.  Agentura si vyhrazuje právo zahájit najímání Umělců a organizační práce až poté, kdy Zákazník závazně objednal služby a Agentura přijala platbu v plné výši či smluvenou zálohu.

7.2.  Bude-li situace vyžadovat, vyhrazuje si Agentura právo pověřit realizací Zakázky i odlišného Umělce či Skupinu od takových, které Zákazník původně objednal. V takovém případě budou Umělci mít podobné zkušenosti jako umělci původní či dostatečné pro zdárnou realizaci Zakázky.

7.3.  Volba konkrétního Umělce či Skupiny ze strany Zájemce není nároková.

7.4.  Agentura si vyhrazuje právo nevyhovět takovému Zákazníkovi, který požádal o změnu místa, času konání nebo charakteru Vystoupení pro tyto důvody:

7.4.1. obsazenost Umělců,

7.4.2. Umělci by se nestihli včas přesunout na jiné zakázky,

7.4.3. Nevhodnost Umělce na daný typ Zakázky.

7.5.  Požádá-li Zákazník Agenturu o změnu místa konání nebo v čase konání Vystoupení převyšující 20 minut, naúčtuje Agentura Zákazníkovi pokutu ve výši 100% z ceny Vystoupení, přičemž Umělci nejsou povinni na místo Vystoupení dorazit. Dohodne-li se Agentura se Zákazníkem na změně charakteru Vystoupení nebo na tom, že služby budou dodány v jiném čase či na jiném místě, je Zákazník povinen Agentuře doplatit takovou částku navíc, na které se Smluvní strany dohodnou. Zákazník je povinen doplatek provést do 3 dnů od učinění takové domluvy. 

7.6.  Odmítne-li Zákazník účast jednoho či více Umělců na Vystoupení, bude Zákazníkovi naúčtován storno poplatek ve výši 100% podílu z účasti takového Umělce na Vystoupení jako celku, minimálně však 100% z ceníkových cen dle role Umělce.

7.7.  Nepodaří-li se Agentuře zajistit Umělce pro Zákazníka na Vystoupení, má právo odstoupit od Objednávky či SoV. V takovém případě Agentura navrátí Zákazníkovi veškeré finanční plnění, jež od Zákazníka v souvislosti s danou Zakázkou obdržela. Zákazník nemá nárok na jakoukoliv další finanční kompenzaci jako např. náhrada vzniklých škod, marně vynaložené náklady na občerstvení či cestovní výlohy, ušlý zisk, ztráta dobrého jména, odškodnění za zklamání či jiné.


8. ZMĚNA SMLOUVY

8.1.  Je-li Agentura nucena z  objektivních důvodů (např. nevhodný zdravotní stav Umělce, porucha dopravního prostředku, dopravní omezení, vládní nařízení, pandemie, živelná pohroma, ozbrojený konflikt, extrémní počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v lokalitě Vystoupení nebo na přestupním místě) změnit před zahájením Vystoupení jeho charakter, termín či místo, navrhne Agentura Zákazníkovi změnu SoV nebo SZP. Má-li být v důsledku výše uvedeného změněna i cena Zakázky, uvede Agentura v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou charakteru Vystoupení, cenou SoV ču SZP souhlasí. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou, má právo od smlouvy odstoupit a to ve lhůtě 448 hodin od doručení oznámení o takové změně. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy, charakteru či ceny Vystoupení souhlasí.

8.2.  Agentura/Umělci jsou oprávněni provádět operativní změny v programu Vystoupení, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby/prvky nebo jejich pořadí dodržet. Pro odstoupení od SoV nebo SZP nejsou důvodem nepodstatné změny programu Vystoupení. Pro vyloučení pochybností, změna pořadí jednotlivých prvků a částí programu Vystoupení se nepovažuje za změnu Vystoupení.

8.3.  Agentura a Zákazník se dohodli, že:

8.3.1. jednotliví Umělci mohou být zaměněni za Umělce jiné, ¨

8.3.2. jednotlivé kostýmy mohou být zaměněny za kostýmy jiné, a to včetně jejich částí a doplňků,

přičemž tyto změny se nepovažují za změnu smlouvy či SoV.

8.4.  Nesouhlasí-li Zákazník se změnou SoV, nabídne mu Agentura buď v tomtéž termínu, podobnou náhradní službu či program Vystoupení a to v obdobné či blízké kvalitě, nebo nový termín Vystoupení, přičemž může jít o službu dodanou jinými Umělci.

8.5.  Dohodne-li se Agentura se Zákazníkem na uzavření nové SoV, započítávají se platby provedené na základě původní SoV na platby nové SoV.

8.6.  Nevyužije-li Zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně, zcela nebo zčásti objednané služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoV nebo SZP právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny služeb nebo na jakoukoli refundaci či kompenzaci.

8.7.  Požadavek Zákazníka na změnu v programu Vystoupení nebo počtu účastníků se nepovažuje za odstoupení od SoV, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zákazník je povinen uhradit Agentuře doplatek za vyšší jak původně objednaný počet účastníků Vystoupení, zároveň za vícepráce a čas související s organizací pracovníka Agentury a změnou v programu či charakteru Vystoupení.

 

9. VADY VYSTOUPENÍ A REKLAMACE

9.1. Zjistí-li Zákazník/Koordinátor, že právě odebírané služby a/nebo právě probíhající Vystoupení nemá smluvenou kvalitu či rozsah a/nebo nejsou v souladu s Objednávkou či SoV, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit vystupujícím Umělcům, tak, aby Umělci mohli okamžitě sjednat nápravu. V tomto případě Zákazník neprodleně osloví jednoho z Umělců, kterého diskrétně požádá, aby se vzdálil od účastníků Vystoupení a hlavního dění a vyzve Umělce k nápravě situace.

9.2. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný Umělec či zástupce Agentury odmítne, je Zákazník povinný sepsat v den Vystoupení s Umělcem nebo zástupcem Agentury záznam o zjištěné vadě Vystoupení obsahující alespoň: identifikaci Zákazníka a Vystoupení, popis vady Vystoupení, případný požadavek na její odstranění či kompenzaci. Zákazník si vyhotoví kopii Záznamu, originál ponechá zástupci Agentury. Agentura do 7 dnů od přijetí záznamu Zákazníkovi odpoví a navrhne řešení.

9.3. Domnívá-li se Zákazník, že dodané služby/Vystoupení neměly smluvenou kvalitu či rozsah a/nebo nebyly v souladu s Objednávkou či SoV, zašle Zákazník Agentuře reklamaci (korespondenčně nebo emailem).

9.4. Agentura má 30 dnů na vyřízení reklamace.

9.5. Uzná-li Agentura pochybení na její straně, může být výsledkem reklamačního řízení buď poukaz na odebrání služeb v budoucnu, nebo sleva z ceny na již odebrané služby. Agentura zašle návrh na vyrovnání na e-mail Zákazníka. Bude-li Zákazník souhlasit, Smluvní strany se dohodnou na kompenzaci či náhradě.

9.6. Dojde-li k domluvě na slevě z ceny, zašle Agentura Zákazníkovi do 30 dní rozdíl mezi poníženou cenou a již uhrazeným plněním.

9.7.  Zákazník je vždy povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. Vyžádá-li si Agentura důkaz o vadě, je Zákazník povinný důkaz Agentuře poskytnout.

9.8.  Agentura se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena na místě v průběhu Vystoupení.


10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1.  Každý účastník je odpovědný za veškeré takové škody, které během Vystoupení způsobí, nehledě na tom, komu je způsobil.

10.2.  Veškeré škody na majetku, životním prostředí či zdraví jdou k tíži účastníka Vystoupení, v případě, kdy o závažných skutečnostech buď zamlčel, nebo nevyvinul dostatečné úsilí k předejití či zmírnění škod.

10.3.  Agentura, jejich zástupce či Umělec nejsou odpovědní za škody na majetku či zdraví či životního prostředí, nebyli-li jejich příčinou.

10.4.  Zákazník je povinen uhradit Umělci škodu na kostýmu v případě, kdy kostým poškodilo dítě či zvíře volně pohybující se v místě Vystoupení.

10.5.  V případě zveřejnění poptávky zájemce Umělcům není Agentura odpovědna za nezájem Umělců o Zakázku v případě:

10.5.1.  kdy nebyla poptávka zveřejněna s dostatečným předstihem před termínem Vystoupení,

10.5.2.  nízkého honoráře,

10.5.3.  nezajímavého charakteru nebo termínu Vystoupení,

10.5.4.  odlehlého místa konání,

10.5.5.  velkého počtu poptávaných Umělců.

10.6.  Ve výše uvedených případech si Umělci vyhrazují právo na poptávku nereflektovat což má za důsledek že Agentura není povinna nalézt zadavateli vhodné Umělce. V takovém případě se Agentura zprošťuje povinnosti navrátit zadavateli již uhrazenou provizi za zveřejnění poptávky.

10.7.  Služba je považována za odvedenou v okamžiku, kdy Agentura zákaznickou poptávku Umělcům zveřejní nebo o poptávce Umělce informuje, nehledě na využitý komunikační kanál a prostředek.

 

11. POSTOUPENÍ SMLOUVY

11.1.  Splňuje-li třetí osoba podmínky pro odebrání objednaných služeb nebo Vystoupení, může Zákazník Objednávku SoV či SZP postoupit třetí osobě, přičemž musí být dodrženo shodné místo i čas konání Vystoupení. Změna Zákazníka je vůči Agentuře účinná, doručí-li Zákazník požadavek na změnu do 10 dní před zahájením Vystoupení. Nový Zákazník musí dodat Agentuře prohlášení, že s původní Objednávkou či uzavřenou SoV/SZP souhlasí. Nový Zákazník včas dodá Agentuře informace o místu konání Vystoupení a SEZNAM DOBRÝCH A ŠPATNÝCH SKUTKŮ.  

11.2.  Zákazník a nový Zákazník jsou zavázáni společně a  nerozdílně k  zaplacení ceny Vystoupení, případně za uhrazení doplatku rozdílu původní ceny Vystoupení a nové ceny Vystoupení.


12. SOUHLASY

12.1.  Zákazník podpisem SoV uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů během Vystoupení a k použití těchto fotografií a videozáznamů pro prezentační a propagační účely Agentury a  to jak v hmotné, tak elektronické podobě. Udělení zákazníkova souhlasu je bezúplatné na dobu neurčitou.

12.2.  Výše uvedená ustanovení článku 12.1. platí přiměřeně i  ve vztahu k  osobám, v  jejichž prospěch Zákazník SoV či SZP uzavřel. Podpisem SoV či SZP uděluje Objednatel a Zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů a  k pořizování a  používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení článku 12.1. těchto podmínek i za osoby, které se Vystoupení účastní, přičemž  prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

12.3.  Obdrží-li Zákazník na základě předchozího souhlasu avízo ohledně nejvyššího času objednat služby nebo jiné obchodní sdělení, má právo kdykoliv zrušit příjem takových sdělení zasláním žádosti s textem „Ruším příjem obchodních sdělení v souvislosti s Besidky.cz“ na email: < info@besidky.cz >.


13. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1.  Smluvní strany se dohodly, že vyvinou maximální úsilí k tomu, aby případné spory vyřešily vzájemnou dohodou a smírnou cestou.

13.2.  V případě sporu vzniklého v souvislosti s SoV či SZP má Zákazník právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz

13.3.  Nebude-li možné spory vyřešit vzájemnou dohodou či mimosoudně, budou případné spory řešeny soudem České republiky.

13.4.  Dodavatel služeb je subjektem mimosoudního řešení sporů.

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1.   Objednatel má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od SoV či SZP ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření takové smlouvy a to jen v případě, že nebyl sjednán konkrétní termín Vystoupení či dodání služeb. Oznámení o odstoupení může Objednatel zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak na doručovací adresu Agentury, uvedenou v záhlaví. Objednatel může použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

14.2.   Adresát: CK CESTOVATELSKY KLUB, z.s., Tázlerova 747, 511 01 Turnov

14.3.   Tělo zprávy: Odstupuji od smlouvy Besidky.cz

14.4.   Mé jméno:   ; E-mailová adresa:             ; Mobilní tel.:                 

14.5.  Smlouva je ukončena dnem, kdy Agentura obdrží oznámení o odstoupení. Akt odstoupení ze strany Objednatele nezbavuje Objednatele povinnosti Agentuře uhradit náklady související s organizací a jiné výlohy. Odstoupit nelze v případě, kdy Agentura již práci odvedla a službu dodala. Na vyřazení poskytnutých údajů Objednatele z databáze má Agentura 30 denní lhůtu.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.  Zásady zacházení s osobními údaji řeší extra dokument jež je zveřejněn na Portále.

15.2.  Zájemce prohlašuje, že před objednáním služeb Agentury, uzavřením SoV či SZP řádně přečetl všechny ustanovení těchto VOP, seznámil se s Zásadami ochrany osobních údajů a svou činnost a jednání přizpůsobí těmto podmínkám.

15.3.  Písemná forma je zachována též použitím elektronických prostředků, není třeba zaručeného elektronického podpisu. Zpráva elektronické pošty se považuje za doručenou první den po jejím řádném odeslání.

15.4.  Smlouva a práva a povinnosti vyplývající ze SoV a SZP se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze smlouvy obsahují mezinárodní prvek.

15.5.  Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení smlouvy nebo těchto VOP nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení.

15.6.  Agentura a Zájemce či uživatel Portálu si ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NObčZ“) ujednali, že Agentura má právo tyto VOP, Zásady ochrany osobních údajů a jiné směrnice kdykoliv změnit či upravit a to i bez předchozího souhlasu Zájemce. Agentura má právo změnit kterékoliv ustanovení těchto VOP a jiných směrnic. Takto změněné VOP platí pro SoV a SZP uzavřené po jejich zveřejnění.

15.7.  Agentura oznámí Zájemci budoucí znění nových VOP zprávou odeslanou na adresu elektronické pošty, kterou na sebe Zájemce poskytl. V případě, že Zájemce nesouhlasí se změnou VOP nebo směrnic, může do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení zprávy o takové změně svůj souhlas s užitím osobních údajů či smlouvu vypovědět. V případě podání výpovědi, dle předchozího bodu, smlouva skončí uplynutím třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi Pořadateli.

15.8.  O případných změnách VOP a směrnic budou Zájemci informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na Portále. Znění nových VOP a směrnic je účinné ode dne jejich uveřejnění na Portále, není-li Agenturou stanoveno jinak.

15.9.  Agentura je povinna umístit aktuální VOP a směrnice na Portál, kde se s nimi může každý Zájemce o služby volně kdykoliv seznámit. Agentura není povinna informovat Zájemce či zákazníka o změnách VOP či směrnic emailem či SMS. Agentura je povinna informovat Zájemce či zákazníka o změně své doručovací poštovní adresy nebo adresy elektronické pošty do 30 dní ode dne, kdy této změně došlo a to zveřejněním takových informací na Portále.

15.10. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či SoV nebo SZP jako celku. Tyto VOP se přiměřeně použijí i pro ústní Objednávky, které nebyly zdokumentovány písemně nebo nelze komunikaci doložit jiným prostředkem elektronické komunikace.

15.11. Tyto VOP se použijí i pro účely poskytování služeb právnickým osobám či fyzickým osobám podnikajícím.

15.12. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR třemi rozhodčími s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Agentura svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 

15.13. Tyto VOP jsou účinné od 5.9.2023

 BESIDKY.cz  ©2023 všechna práva vyhrazena