Zásady ochrany osobních údajů
dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679

II. Práva

Poskytovatel zprostředkovává umělce či službu pro Objednatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo působit jako agentura, být mezičlánkem mezi Objednatelem a Dodavatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepůsobit pro Objednatele jako koncový dodavatel služeb.

Poskytovatel je oprávněn na webovém portále zveřejňovat nabídky svých smluvních partnerů.

Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu.

Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje dodavateli služeb či jednotlivým umělcům.

III. Účel poskytnutí osobních údajů

Pro obstarání umělců či dodání služeb uvedených na portále < www.besidky.cz > potřebuje Poskytovatel od Objednatele získat některé osobní údaje. Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, je podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů. Neposkytne-li Objednatel/Subjekt údajů požadované údaje včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, není možné u Poskytovatele objednat jakoukoli službu.



IV. Typ osobních údajů

Objednatel uděluje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 1. telefonní kontakt, emailová adresa

 2. adresa, na kterou mají umělci přijít

 3. název uvedený na zvonku (většinou jméno firmy nebo příjmení)

 4. číslo podlaží/patra

 5. věk a počet dětí

 6. křestní jména dětí (dobrovolný údaj)

 7. "Seznam dobrých a špatných skutků" (dobrovolný údaj)

 8. fakturační údaje (požaduje-li Objednatel, aby Poskytovatel vyplnil do účetního dokladu objednatele, dobrovolný údaj)

 9. jméno a příjmení osoby, která službu objednává

 10. kontaktní údaje, jméno a příjmení koordinátora, který umělcům předá balíčky a bude účasten na vystoupení


V. Doba, po kterou jsou údaje uchovávány

Do 30. dní od realizace služby Zpracovatel vymaže/zcela zničí tyto údaje:

 1. adresa vystoupení

 2. název uvedený na zvonku

 3. číslo podlaží/patra

 4. věk a počet dětí

 5. křestní jména dětí (dobrovolný údaj)

 6. "Seznam dobrých a špatných skutků" (dobrovolný údaj)

 7. kontaktní údaje, jméno a příjmení koordinátora, který umělcům předá balíčky a bude účasten na vystoupení

Výše uvedené údaje jsou poskytovány vždy jen těm umělcům, kteří budou vystupovat na konkrétní zakázce Objednatele (dále jen „Příjemce“). Poskytovatel má s Dodavatelem nebo s každým jednotlivým umělcem uzavřenou smlouvu na konkrétní zakázku. Příjemce obdrží některé z výše uvedených údajů jen tehdy, je-li to nezbytně nutné pro dodání služby a vždy až po uzavření smlouvy nebo dohody. Pokud Objednatel neobjednal službu s předstihem 14 dnů, může Poskytovatel uzavřít s Příjemcem jen ústní dohodu. Příjemcům se údaje poskytují z těchto důvodů: aby nalezli místo konání vystoupení, aby mohli zavolat koordinátorovi zákazníka a oznámit, že již dorazili na místo konání vystoupení, aby mohli zazvonit na správný zvonek, aby věděli, pro kolik dětí a v jakém patře mají vystupovat, aby se mohli připravit na samotné umělecké vystoupení které vždy přizpůsobují věku dětí, aby mohli předem nastudovat jména dětí a „Seznam dobrých a špatných skutků“.Zpracovatel může uchovávat níže uvedené údaje po dobu neurčitou s tím, že Subjekt údajů či Objednatel může kdykoliv požádat o výmaz. Výmaz může být proveden buď okamžitě a to samotným Subjektem údajů či Objednatelem, nebo o něj požádá Subjekt údajů Zpracovatele, v takovém případě má Zpracovatel na vyřízení žádosti lhůtu 30 dní.

 1. telefonní kontakt, emailová adresa

 2. fakturační údaje

 3. jméno a příjmení osoby, která službu objednává


VI. Práva Subjektů údajů

 1. Subjekt údajů může požádat o zaslání výpisu poskytnutých údajů Poskytovatele. Poskytovatel takový seznam zašle na emailovou adresu žadatele ve lhůtě 30 dní.

 2. Subjekt údajů nebo Objednatel může kdykoliv získat kompletní přehled poskytnutých údajů.

 3. Před zobrazením přehledu bude elektronicky ověřena totožnost žadatele. Přístup k údajům je v zákaznické sekci na webovém portálu Poskytovatele.

 4. Má-li Subjekt údajů pochybnost ohledně oprávněnosti dalšího zpracovávání osobních údajů Zpracovatelem, může „OMEZIT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Uložené osobní údaje budou označené a bude omezené jejich další zpracování. Požadavek s odůvodněním zasílejte Zpracovateli na <ou@besidky.cz>.

 5. Zpřístupnil-li Poskytovatel na webovém portále zabezpečenou zákaznickou sekci, pak se do ní může Subjekt údajů kdykoliv přihlásit a bezplatně:

a) zobrazit veškeré zpracovávané osobní údaje

b) aktualizovat osobní údaje

c) stáhnout přehled o zpracovávaných údajích

d) odeslat přehled o zpracovávaných údajích na email

e) vznést námitku proti zpracování/omezit další zpracování osobních údajů v budoucnu

f) vymazat osobní údaje (zcela odstranit)

 1. Před samotným nahlížením či editací musí Subjekt údajů projít několika bezpečnostními mechanismy. Ověřuje se převážně emailová adresa.

 2. Subjekt údajů/Objednatel může kdykoliv aktualizovat/změnit/omezit zpracování nebo smazat zpracovávané údaje, může odeslat přehled zpracovávaných údajů na svůj email nebo si přehled stáhnout. Pokud tyto úkony provádí Subjekt údajů/Objednatel sám ze zabezpečené „Zákaznické sekce“, provádí je vždy bezplatně a změny se projeví okamžitě.

 3. Subjekt údajů nebo Objednatel může ze „Zákaznické sekce“ kdykoliv odstranit veškeré poskytnuté údaje. Jedná se o akt „Být zapomenut“. Jedná se o kompletní výmaz a odstranění všech záznamu Subjektu údajů. Tento akt nelze vrátit zpět. Subjekt údajů ztratí nárok na jakékoli benefity či slevy za věrnost, které mu Poskytovatel v minulosti nabízel.

 4. Subjekt údajů či Objednatel může požádat o změnu údajů či výmaz Zpracovatele. Zpracovatel má lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní.

 5. Subjekt údajů či Objednatel může kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolá-li Subjekt údajů či Objednatel souhlas, dává tím souhlas s vymazáním veškerých osobních údajů.

 6. Objednatel/Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou oznámí Zpracovateli. V takovém případě bude omezeno zpracování osobních údajů do doby, než se věc nevyřídí. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

 7. Je-li Subjekt údajů nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n


VII. Důvody zpracování údajů

Neučiní-li Objednatel/Subjekt údajů výmaz údajů, které jsou uvedeny v článku V, bod 7. až 9., má se za to, že si Objednatel/Subjekt údajů každoročně přeje být Poskytovatelem kontaktován za účelem připomenutí včasného objednání služeb a že si Objednatel/Subjekt údajů výslovně přeje, aby si dané informace Poskytovatel ponechal pro urychlení domluvy a charakteru zakázky v budoucích letech. Objednatel může být Poskytovatelem kontaktován převážně z důvodu časového, kdy Poskytovatel dává na vědomí, že je nejvyšší čas objednat služby. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zaslat avízo nebo konkrétní cenovou nabídku, případně fakturu na službu obdobnou službě, kterou Objednatel odebral v minulosti.


Poskytovatel služeb může své služby Objednateli/Subjektu údajů připomenout těmito způsoby:

 1. SMS/emailová zpráva

 2. telefonní hovor

 3. zpráva do datové schránky

 4. elektronická komunikace

 5. listinný dopis prostřednictvím poštovních služeb


Aktualizace 01.10.2021

I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany

Poskytovatel služeb
Provozovatelem umělecké agentury je Samuel Veselý, IČ: 74697111, zapsán v živnostenském rejstříku od roku 2007Poštovní adresa: Komenského 1361, 511 01 Turnov, ID datové schránky: mtcq72g
Kontakty: +420 777 522 233, ou@besidky.cz (dále jen „Poskytovatel“)

Zpracovatel osobních údajů
Pověřeným zpracovatelem osobních údajů je společnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, zapsána u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766.
Doručovací adresa: Komenského 1361, 511 01 Turnov, e-mail: ou@nadilky.cz , tel.: +420 777 640 202,
pracovní doba: pondělí a středa 8:00 až 9:00 (kromě státních svátků). (dále jen „Zpracovatel“)

Subjekt údajů
Zákazník (klient) nebo osoba, ke které se vážou poskytnuté osobní údaje. (dále jen „Subjekt údajů“)

Objednatel služby
Objednatelem služby je většinou samotný Subjekt údajů. Službu může objednat i osoba, která není Subjektem údajů, jako například rodič/prarodič/pěstoun/zákonný zástupce nezletilé osoby (dítěte). Služba může být objednána i pečovatelem/vychovatelem/ředitelem/učitelem/ošetřovatelem v případě mateřského centra/školky/školy/dětského domova/ústavu/nemocnice atp. Objednatel služby vždy předává Poskytovateli jen takové údaje, které je oprávněn předat. Předává-li Objednatel Poskytovateli nějaké osobní údaje, má se za to, že byl k takovému úkonu řádně Subjektem údajů pověřen, činí tak s vědomím a v zájmu Subjektu údajů. (dále jen „Objednatel“)